Windplan

Het stadsbestuur stelde een windplan op. Dankzij dit plan wordt de inplanting van grote turbines niet alleen aan de initiatiefnemers en de vergunningverlenende overheid overgelaten.

Het windplan Aarschot omvat een ruimtelijke strategie en dient als leidraad bij de beoordeling van vergunningsaanvragen. Het vat samen welke zones geschikt zijn voor grootschalige windturbines en welke niet. Omwille van de te lage windsnelheid op lage hoogte is het windklimaat in Vlaanderen immers niet gunstig voor kleine en middelgrote windturbines. Het plan werd goedgekeurd tijdens de Aarschotse gemeenteraad van 17 september 2020.

Geschikte zones voor windturbines

Het plaatsen van grote windturbines heeft een impact op het landschap. De inplanting kan daarom niet zonder meer aan de initiatiefnemer overgelaten worden. Er is nood aan een ruimtelijke strategie waarbij gebieden in Aarschot worden vastgelegd. Nieuwe windturbines in Aarschot komen er enkel op weloverwogen plaatsen en na een grondig onderzoek, rekening houdend met o.a. het grondgebruik, wonen, landbouw, bedrijventerreinen, landschap, geluidsimpact, schaduw- en lichtreflecties, veiligheid, natuur en luchtvaart.

Het stadsbestuur wilt inspraak in waar grote windturbines geplaatst worden. Het windplan bakent duidelijk af waar grote windturbines wenselijk zijn en waar niet. We gingen op zoek naar geschikte zones en lijstten ze op in ons windplan. Uiteindelijk bleven er drie zones over waar de plaatsing van windturbines haalbaar is: het industriegebied Nieuwland, E314 West en E314 Oost.

Nieuwland

De voorkeurszone Nieuwland situeert zich op het bedrijventerrein en de uitbreidingszone ervan, gelegen langs weerszijden van de R25. Deze zone bevindt zich langs de spoorweg en de Demer. Het bestaande Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Bedrijvig Aarschot’ bevestigt de mogelijkheden tot inplanting van hernieuwbare energie op het bedrijventerrein.

E314 West en Oost

De voorkeurszone E314 West bevindt zich ten zuidwesten van de stadskern, langs de E314. De zone werd ingetekend ter hoogte van de afrit langsheen de E314 en ten westen van de Tieltseweg. Ook de zone E314 Oost bevindt zich langs de E314, ter hoogte van de afrit Tielt-Winge en ten oosten van de Tieltseweg.

Enkel de meest optimale locaties met de minste hinder voor de inwoners en de onmiddellijke omgeving kwamen in het windplan terecht. Daarbij hanteerde het stadsbestuur het ruimtelijk principe van gedeconcentreerde bundeling: door windturbines zoveel mogelijk te bundelen, wordt het behoud van de resterende open ruimte gegarandeerd. Op die manier zocht het stadsbestuur een mooi evenwicht tussen enerzijds de meest rendabele locaties en anderzijds de belangen van de Aarschottenaren en omwonenden.

Efficiënt inspelen op aanvragen

Het plan komt er in het kader van strategische planning. Dankzij het windplan kan de stad makkelijker inspelen op vragen van ontwikkelaars. Het dient als leidraad bij de beoordeling van vergunningsaanvragen. Zo kunnen we kort op de bal spelen en de aanvragen correct behandelen.

Weloverwogen windenergie

Elementen die wij toevoegen aan het landschap hebben een impact op hun omgeving en het milieu. Het windplan legt vast waar weloverwogen windenergie mogelijk is. Het stadsbestuur spreekt over weloverwogen windenergie, want naast de impact op het landschap is ook de positieve impact op het klimaat belangrijk. Windenergie speelt namelijk een belangrijke rol in het behalen van de klimaatdoelstellingen van 2030.

De stad ondertekende het burgemeestersconvenant om zich te engageren voor het klimaat. Ze stelde een klimaatactieplan op dat de CO2-uitstoot met 30% wil verminderen. Windturbines zorgen voor een aanzienlijke vermindering in de CO2-uitstoot: per turbine een vermindering van ongeveer 2.700 ton CO2 per jaar. Zes à zeven windturbines zorgen voor een vermindering in de CO2-uitstoot van maar liefst 28,56%, waardoor de klimaatdoelstellingen bijna gehaald worden. Voor één windturbine heb je een equivalent van zes voetbalvelden zonnepanelen nodig om een 2.500-tal gezinnen van stroom te voorzien.

Aarschot loopt vandaag achter wat betreft hernieuwbare energie. Onze stad staat vandaag vooraan om afgeschakeld te worden bij een landelijk stroomtekort, maar staat achteraan in de rij van gemeenten die zelf hernieuwbare energie opwekken. Dat moet anders. Zo zouden zes windmolens bijvoorbeeld alle Aarschottenaren van hernieuwbare energie kunnen voorzien. Dit windplan is een eerste noodzakelijke stap naar meer hernieuwbare energie in Aarschot. Met dit plan kunnen we bekijken op welke locaties windmolens een meerwaarde zouden kunnen zijn voor onze stad.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?