Vergunning individueel bezoldigd personenvervoer

Nieuwe Vlaamse taxiwetgeving vanaf 2020

Met 1 vergunning keuze uit 4 diensten:

Vanaf 1 januari 2020 kunnen taxibedrijven een nieuwe vergunning individueel bezoldigd personenvervoer (IBPV) aanvragen voor het uitbaten van een taxidienst. Met 1 vergunning kan jouw bedrijf 4 diensten naar keuze aanbieden.

De vergunning is 5 jaar geldig, in Vlaanderen, niet in Brussel.

Voorwaarden

De taxivergunning is een unieke vergunning voor 4 verschillende exploitatievormen. Afhankelijk van het type vervoer dat je wilt uitvoeren, gelden specifieke voorwaarden.

Straattaxi
 • Jouw voertuig wordt aangeboden aan de klant op de openbare weg (de klant moet de taxi minsten een kwartier op voorhand bestellen).
 • De tarieven voor straattaxi’s zijn vrij. Je moet zelf je tarieven bepalen en duidelijk afficheren aan de klant.
 • Een straattaxi hoeft geen gebruik te maken van een taxilicht en een taximeter. Een straattaxi regelt de afspraak en de betaling via een mobiele taxi-app.
 • Met een straattaxi mag je niet binnen de 200 meter van een standplaats voor standplaatstaxi’s komen.
 • Er is geen begrenzing van het aantal straattaxi’s.
Standplaatstaxi
 • Je voertuig mag de openbare taxistandplaatsen van een gemeente gebruiken. Je beschikt over een machtiging van die gemeente.
 • Als je een standplaatstaxi wil uitbaten, vraag je, naast je vergunning, een aparte machtiging aan.
 • De tarieven voor standplaatstaxi’s werden vastgelegd (zie reglement).
 • Standplaatstaxi’s maken verplicht gebruik van een taxilicht en een taximeter.
 • Er werd een boven- of ondergrens bepaald voor het aantal taxi’s op de standplaatsen grondgebied Brugge.
 • Standplaatstaxi’s mogen op hun terugrit ook mensen meenemen als straattaxi, met handopsteken.
Ceremonieel vervoer
 • Je voertuig mag gebruikt worden voor ceremonies (trouw, doop, begrafenis,..) , je stelt bijkomend bij de vergunning een schriftelijke overeenkomst met de klant op.
 • De overeenkomst geldt voor minstens 3 uur aaneensluitend.
 • Voor ceremonieel vervoer zijn de milieunormen niet van toepassing.
Openbaar-vervoertaxi
 • Openbaar-vervoertaxi’s kunnen in de toekomst geboekt worden via de Mobiliteitscentrale(nog niet operationeel). De tarieven voor de openbaar-vervoertaxi’s zullen binnen de vervoerregio bepaald worden.

Een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer moet aan een aantal voorwaarden voldoen, dit zowel om de vergunning te kunnen verkrijgen als na de aflevering van de vergunning. Al deze voorwaarden vind je terug in het taxidecreet. Hieronder lichten we er al enkele toe:

Voertuigen
 • De voertuigen zijn qua constructie en uitrusting geschikt voor het vervoer van maximaal 9 personen, de bestuurder inbegrepen.
 • De voertuigen moeten in 2020, 2025 en finaal 2030 voldoen aan steeds groenere normen. Je krijgt zo de nodige tijd om groenere taxi’s in dienst te nemen.
 • Voor het ceremonieel vervoer kan een uitzondering bekomen worden op deze emissienormen.
 • Kenteken T-
Uitbater
 • De vergunning wordt slechts afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de voertuigen, er beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling of beschikking heeft door een leasingovereenkomst.
 • De vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar.
 • Per exploitant wordt maar 1 vergunning afgeleverd, met vermelding van het aantal voertuigen.
 • De exploitant moet Nederlands spreken. Er is een overgangstermijn van 2 jaar na het afleveren van de vergunning om taalniveau B1 (niveau secundair onderwijs) te halen. In tussentijd is niveau A2 (niveau lager onderwijs) voldoende.
 • Jaarlijks binnen de 3 maanden na de verjaring van de uitreiking van de vergunning bezorgt de exploitant spontaan een uittreksel uit het strafregister (model 596.1-27) aan de bevoegde gemeentediensten.
Overgangsbepaling

Vanaf 1 januari 2020 geldt een nieuwe vergunning voor het uitbaten van diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer.

Voor bestaande taxi- en VVB-exploitanten met een vergunning afgeleverd voor 31 december 2019 geldt een overgangsbepaling waarbij de lopende vergunningen kunnen aflopen zoals voorzien. Dat betekent dat alle regels, mogelijkheden en beperkingen van die vergunning van toepassing blijven. Vergunningen vanaf 1 januari 2020 vallen meteen onder nieuwe voorwaarden, en moeten bv. bewijs van Nederlandse taalkennis aanleveren.

Hoe vraag je een vergunning aan?

 • Exploitanten en kandidaat-exploitanten vragen hun vergunning of wijzigingen van die vergunning aan via de databank Centaurus 2020.
 • Het College van Burgemeester en Schepenen controleert de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit en het bewijs van Nederlandse taalkennis van de aanvrager.
 • De vergunning wordt binnen een termijn van 45 dagen afgeleverd nadat de aanvraag volledig werd verklaard. Deze termijn kan in vakantieperiodes verlengd worden tot 60 dagen. Weigeringsbeslissingen worden gemotiveerd.
 • Een machtiging voor een standplaatstaxi vraag je aan in de gemeente waar de standplaats gelegen is.

Toe te voegen documenten

 • een kopie van de identiteitskaart
 • een uittreksel uit het strafregister van de exploitant, niet ouder dan drie maanden oud (model 596.1-27).
 • een document waaruit blijkt dat de (kandidaat)exploitant in orde is met de sociale lasten (zelfstandige en/of RSZ)
 • bewijsstukken die aantonen dat de (kandidaat)exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, leasing-, of bestelbonnen)
 • Een bewijs van minimale kennis Nederlands op niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen. Wie over een bewijs van niveau A2 beschikt, krijgt 2 jaar de tijd om niveau B1 te behalen.

Per voertuig voeg je ook volgende documenten toe:

 • kopieën van het verzekeringsbewijs
 • de verzekeringspolis
 • de technische keuring
 • het eenvormigheidsattest
 • het kentekenbewijs
 • de originele prints van de dienststaat (uit de taxameter voor standplaatstaxi's en uit taxi-app voor straattaxi's)
 • het vervoerbewijs van een testrit en het controlerapport (standplaatstaxi's en straattaxi's)
 • een kopie van het testrapport van de taxameter (standplaatstaxi's)

 

Kostprijs

De aanvraag van een vergunning is kosteloos.

Uitgereikte vergunningen geven aanleiding tot een jaarlijkse retributie ten laste van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die houder is van de vergunning. Het basisbedrag bedraagt 350 euro per jaar per in de vergunning vermeld voertuig. De Vlaamse Regering heeft dit basisbedrag naar beneden gedifferentieerd tot minimaal 250 euro voor zero-emissie voertuigen. Het bedrag wordt aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

 De vergunninghouder is de eerste jaarlijkse retributie verschuldigd op het ogenblik van de afgifte van de vergunning en nadien telkens op 1 januari van het kalenderjaar onafhankelijk van het moment waarop de vergunning werd afgegeven. De vermindering van het aantal voertuigen of de opschorting van de exploitatie met een of meer voertuigen geeft geen aanleiding tot een retributieteruggave.

Regelgeving

Voor meer informatie kan je een afspraak maken bij de dienst lokale economie.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?