Rioleringsproject Tieltsebaan

Algemeen

Tegen 2027 moet Aarschot, net als alle andere Vlaamse steden en gemeenten, de doelstellingen van de Vlaamse overheid halen om de impact van lozingen van ongezuiverd afvalwater in waterlopen te verminderen. Op die manier willen we de komende jaren de waterkwaliteit van onze waterlopen sterk verbeteren.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) werkt samen met gemeenten, gemeentelijke rioolbeheerders en Aquafin om deze doelstellingen te behalen. In veel gemeenten wordt het doel bereikt via het lopende beleid en de optimalisatie van de bestaande infrastructuur. Voor sommige gemeenten zijn extra uitbreidingsprojecten nodig.

Bovendien moeten we in Aarschot bijkomende inspanningen leveren om een historische achterstand in de uitbouw van de rioleringsinfrastructuur in te halen, zo ook in de Tieltsebaan en aan de Braekepoort.

De komende jaren zullen aanzienlijke inspanningen nodig zijn om de kwaliteit van onze waterlopen te verbeteren, zoals vastgelegd in de stroomgebiedbeheerplannen. De zonerings- en uitvoeringsplannen leggen vast waar riolering en waterzuivering moeten worden verbeterd, welke projecten het meest prioritair zijn en wie ze moet uitvoeren. Deze projecten betreffen onder andere rioleringswerken, afvalwaterzuivering en individuele behandelingsinstallaties (IBA's).

Op basis van de prioriteiten volgens de zonering- en uitvoeringsplannen hebben rioolnetbeheerder Riopact en de stad Aarschot een planning opgesteld voor de aanleg van gescheiden riolering en de plaatsing van IBA’s.

Binnen Riopact bundelen De Watergroep - het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen - en Aquafin - het Vlaamse waterzuiveringsbedrijf met een jarenlange ervaring - de krachten voor een efficiënt en integraal beheer van afval- en regenwater. Op die manier heeft de stad Aarschot een partner met alle noodzakelijke kennis en expertise om zich bij het rioleringsbeheer te laten bijstaan. Burgers beschikken over één aanspreekpunt voor alles wat met afvalwater te maken heeft.


Studiebureau aangesteld

Onze rioolnetbeheerder Riopact heeft het studiebureau Tractebel aangesteld om het riolerings- en wegenisontwerp voor de Tieltsebaan (ARS3004), waar ook de Braekepoort deel van uitmaakt, uit te werken. De grote omvang en complexiteit van dit dossier en de strenger wordende wetgeving maken dat de voorbereiding van dit project een erg lange doorlooptijd vereist.

  • Samen met de aanleg van gescheiden riolering bekijken we de weginrichting, waarbij we zoveel mogelijk inzetten op ontharding en vergroening. Hierbij houden we rekening met de strengere wetgeving rond waterbeheer en lokale factoren zoals het reliëf en de bodemsamenstelling. Het project wordt hydraulisch herberekend, rekening houdend met de buffering en vertraagde afvoer naar de Wielantsvliet en de Oude Demerarm van parking Demervallei.
  • De herinrichting van de Braekepoort werken we volledig uit om te voldoen aan de strengere regelgeving en de veranderende lokale omstandigheden, zoals de ontsluiting van verschillende nieuwbouwprojecten.
  • Het toenemende verkeer in de Tieltsebaan en aan de Braekepoort leidt tot een ingewikkeld mobiliteitsvraagstuk. Enerzijds hebben de Tieltsebaan en Braekepoort te maken met druk verkeer, zowel sluip- als regulier verkeer. Anderzijds rijden automobilisten er vaak aan een te hoge snelheid. Daarom onderzoeken we mogelijke ingrepen.
  • Ten slotte vereist ook de praktische uitvoering van deze werken, waaronder de ontsluiting voor zowel plaatselijk als werfverkeer, een degelijke voorbereiding, organisatie en planning.


Wanneer beginnen de werken?

Op dit moment kunnen we nog geen concrete timing geven voor de uitvoering van het project Tieltsebaan en Braekepoort. Voordat het project van start kan gaan, moeten we verschillende stappen doorlopen: van de definitieve goedkeuring voor subsidiëring, het verkrijgen van de omgevingsvergunning tot het doorlopen van de aanbestedingsprocedure.

We streven ernaar om de omgevingsvergunningsaanvraag tegen eind 2024 in te dienen. Daarna werken we het aanbestedingsdossier uit, zodat we in de loop van 2025 een aannemer kunnen aanstellen. We verwachten dat de werken eind 2025/begin 2026 kunnen starten.

Voordat we de omgevingsvergunning aanvragen en de werkzaamheden beginnen, plannen we een infovergadering om de inhoud en het verloop van het project toe te lichten. Toch vinden we het belangrijk om je nu al te informeren over de geplande werken.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?