Rioleringsproject Mottestraat, Meyerveldstraat en omgeving

Algemeen

Tegen 2027 moet Aarschot, net als alle andere Vlaamse steden en gemeenten, de doelstellingen van de Vlaamse overheid halen om de impact van lozingen van ongezuiverd afvalwater in waterlopen te verminderen. Op die manier willen we de komende jaren de waterkwaliteit van onze waterlopen sterk verbeteren.

De Vlaamse Milieumaatschappij werkt samen met gemeenten, gemeentelijke rioolbeheerders en Aquafin om deze doelstellingen te behalen. In veel gemeenten wordt het doel bereikt via het lopende beleid en de optimalisatie van de bestaande infrastructuur. Voor sommige gemeenten zijn extra uitbreidingsprojecten nodig.

Bovendien moeten we in Aarschot bijkomende inspanningen leveren om een historische achterstand in de uitbouw van de rioleringsinfrastructuur in te halen, zo ook in de Mottestraat, Meyerveldstraat en omgeving.

De komende jaren zullen aanzienlijke inspanningen nodig zijn om de kwaliteit van onze waterlopen te verbeteren, zoals vastgelegd in de stroomgebiedbeheerplannen. De zonerings- en uitvoeringsplannen leggen vast waar riolering en waterzuivering moeten worden verbeterd, welke projecten het meest prioritair zijn en wie ze moet uitvoeren. Deze projecten betreffen onder andere rioleringswerken, afvalwaterzuivering en individuele behandelingsinstallaties (IBA's).

Op basis van de prioriteiten volgens de zonerings- en uitvoeringsplannen hebben rioolnetbeheerder Riopact en de stad Aarschot een planning opgesteld voor de aanleg van gescheiden riolering en de plaatsing van IBA’s.

Binnen Riopact bundelen De Watergroep - het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen - en Aquafin - het Vlaamse waterzuiveringsbedrijf met een jarenlange ervaring - de krachten voor een efficiënt en integraal beheer van afval- en regenwater. Op die manier heeft de stad Aarschot een partner met alle noodzakelijke kennis en expertise om zich bij het rioleringsbeheer te laten bijstaan. Burgers beschikken over één aanspreekpunt voor alles wat met afvalwater te maken heeft.


Studiebureau aangesteld

Onze rioolnetbeheerder Riopact heeft het studiebureau Jonckheere aangesteld om het riolerings- en wegenisontwerp voor de Mottestraat, de Meyerveldstraat en omgeving uit te werken. De omvang en complexiteit van het riolerings- en wegenisontwerp en de strenger wordende wetgeving maken dat de voorbereiding van dit project een lange doorlooptijd heeft.


Wanneer beginnen de werken?

Voordat het project van start kan gaan, moeten we verschillende stappen doorlopen: van de definitieve goedkeuring voor subsidiëring, het verkrijgen van de omgevingsvergunning tot het doorlopen van de aanbestedingsprocedure.

In juni 2022 informeerden we je via een infoavond al een eerste keer over dit project en de vermoedelijke timing. Het vergunningsdossier en het detailontwerp namen bijkomend studiewerk in beslag waardoor de vermoedelijke startdatum is verschoven. Intussen heeft studiebureau Jonckheere het vergunningsdossier opgemaakt. We verwachten dat we de vergunningsaanvraag eind 2023/begin 2024 kunnen indienen. Vervolgens werken we het aanbestedingsdossier uit zodat we eind 2024 een aannemer kunnen aanstellen. We verwachten dat de werken in de eerste helft van 2025 kunnen starten.

Voordat de werkzaamheden beginnen, organiseren we opnieuw een infovergadering om het verloop van de werkzaamheden toe te lichten. Toch vinden we het belangrijk om je nu al te informeren over de geplande werken.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?