Raadpleegomgeving

Wanneer vergadert de gemeenteraad? Welke reglementen werden goedgekeurd? Je kan het raadplegen in de raadpleegomgeving van Aarschot.

In onze raadpleegomgeving vind je:

 • de data van de verschillende overlegorganen;
 • de agenda en de notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn;
 • de besluitenlijst van:
  • de gemeenteraad;
  • de raad voor maatschappelijk welzijn;
  • het college van burgemeester en schepenen;
  • het vast bureau;
  • besluiten burgemeester;
  • specifieke besluiten (bv. verkeers-, retributie- of belastingreglementen).

De oudere reglementen (van vóór 1 april 2019) vind je nog op deze website.

De reglementen die sinds 1 april 2019 werden goedgekeurd, zijn beschikbaar in de raadpleegomgeving.

Inzage/afschrift besluit

Wil je een besluit inkijken of er een afschrift van ontvangen, dan moet je dit schriftelijk aanvragen. Je kan je aanvraag per brief (stad Aarschot, Ten Drossaarde 1 - 3200 Aarschot) of per e-mail (secretariaat@aarschot.be) richten aan het stadsbestuur. 

In de aanvraag moet je duidelijk volgende zaken vermelden:

 • je naam en adres (als je de aanvraag indient voor een andere persoon, moet je ook de identiteitsgegevens van die persoon vermelden);
 • welk besluit je graag wil inzien of van welk besluit je een afschrift wil krijgen;
 • eventueel de vorm waarin je de gevraagde informatie wil ontvangen.

Klacht tegen besluiten

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden. Je kan een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid tegen een besluit van de gemeenteoverheid of van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Via de Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht van het Agentschap Binnenlands Bestuur kom je meer te weten over het indienen van een klacht. Je vindt er een antwoord op volgende vragen: 

 • Wie kan klacht indienen?
 • Tegen welke beslissingen kan je een klacht indienen? 
 • Tegen welke beslissingen kan je geen klacht indienen?
 • Binnen welke termijn moet je een klacht indienen?
 • Hoe dien je een klacht in?
 • Wat doet de toezichthoudende overheid met je klacht?
 • Beroep bij de Raad van State?

Bent u tevreden met de info op deze pagina?