Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen

Wie ?

De heffing is verschuldigd als het gebouw of de woning gedurende 12 opeenvolgende maanden is opgenomen in de inventaris van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen.

Zolang het gebouw en/of de woning niet is geschrapt uit de inventaris (beheerd door Wonen-Vlaanderen) blijft de heffing, vanaf de datum van de eerste verjaardag, jaarlijks verschuldigd.

De belastingplichtige is elke persoon die op het ogenblik van het verstrijken van de eerste periode van 12 maanden na opname van het pand in de inventaris (of een verjaringsdatum ervan) houder is van één van volgende zakelijke rechten:

 • de volle eigendom
 • het recht van opstal of van erfpacht
 • het vruchtgebruik.

In bepaalde gevallen kunt u van de heffing worden vrijgesteld. De mogelijke vrijstelling vindt u terug in het gemeentelijk heffingsrelement.

Procedure

In het laatste kwartaal dat voorafgaat aan elke verjaardag van inventarisatie stuurt de inventarisbeheerder een brief aan de betrokkenen met daarin:

 • of het pand nog in de inventaris staat
 • de gevolgen van de verjaardag van de inventarisatie
 • de mogelijkheid tot schrapping.

Wanneer een heffing verschuldigd is, zal een aanslagbiljet worden verstuurd.

Bij verkoop van het belaste pand, moet de notaris of een van de partijen, een door beide partijen ondertekend formulier indienen. Dat formulier moet uiterlijk 7 dagen na de overdracht van het zakelijk recht aan de inventarisbeheerder en het college van burgemeester en schepenen bezorgd worden. Wordt deze procedure niet gevolgd, dan blijft de verkoper als belastingplichtige beschouwd voor de eerstvolgende heffing na de overdracht van het zakelijk recht ontstaat.

Prijs

Voor de eerste termijn van 12 maanden bedraagt de basisheffing:

 • 500 euro voor een kamer
 • 1300 euro voor elke andere woning

Per bijkomende nieuwe termijn van 12 maanden dat de woning op d inventaris van onbewoonbare en ongeschikte woningen staat, wordt de belasting vermeerderd met 100%. De verschuldigde belasting bedraagt dan voor:

 • de eerste termijn 100% van het basisbedrag
 • de tweede termijn 200% van het basisbedrag
 • de derde termijn 300% van het basisbedrag
 • vanaf de vierde termijn 400% van het basisbedrag

Bent u tevreden met de info op deze pagina?