Bezwaar tegen belastingaanslag

Ben je niet akkoord met een door de stad Aarschot geheven belastingaanslag? Je kan schriftelijk een gemotiveerd bezwaar indienen ter attentie van het college van burgemeester en schepenen. Gebruik de downloadbare ontwerpbrief om een bezwaar tegen belastingaanslag in te dienen.

Je moet je bezwaar tegen belastingaanslag indienen binnen een termijn van drie maanden gerekend vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Wil je gehoord worden? Dan moet je dit uitdrukkelijk vermelden in het bezwaarschrift. In dat geval wordt de datum van de hoorzitting je meegedeeld, evenals de tijdstippen waarop het dossier geraadpleegd kan worden.

Afhandeling

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen ontvang je per aangetekende brief. In deze aangetekende brief wordt de instantie vermeld waarbij je indien gewenst een beroep kan instellen, evenals de geldende termijn en vormen.

De termijn voor het indienen van een beroep bedraagt drie maanden na de kennisgeving van de beslissing. Wanneer het beroep niet binnen die termijn is ingediend, is de beslissing van het college van burgemeester en schepenen onherroepelijk. Dat beroep moet je instellen bij de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de belasting gevestigd werd. Voor de stad Aarschot is dat de rechtbank van eerste aanleg, Smoldersplein 5, 3000 Leuven.

Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan je verzet of beroep instellen. Tegen het arrest van het Hof van Beroep kan je een voorziening in cassatie instellen.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?