Nieuwe leden schepencollege en gemeenteraad aangesteld

Gepubliceerd op dinsdag 6 september 2022
Op zondag 7 augustus overleed tweede schepen en gemeenteraadslid Geert Schellens. Tijdens de gemeenteraadszitting van donderdag 8 september werden zijn opvolgers aangeduid. Nicole Van Emelen werd aangesteld als tweede schepen en Hanne Goossens als gemeenteraadslid.

Aangepaste taakverdeling

De aangepaste samenstelling van het college van burgemeester en schepenen brengt ook een wijziging in de taakverdeling tussen de tweede en zesde schepen met zich mee. Geert Schellens was als schepen bevoegd voor Onderwijs, Sport, Werk, Welzijn, Gezin en Senioren. Zesde schepen Kurt Lemmens neemt de bevoegdheid Sport over en blijft verder bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking, kermissen en carnaval. Tweede schepen Nicole Van Emelen neemt de bevoegdheden armoedebestrijding, gelijke kansen, diversiteit en integratie over van Kurt Lemmens. Zij wordt daarnaast ook verantwoordelijk voor onderwijs, werk, welzijn, gezin en senioren.

Hanne Goossens aangesteld als gemeenteraadslid

Als nieuw gemeenteraadslid zal Hanne Goossens mee haar stempel kunnen drukken op het lokale beleid. Dat wordt ongetwijfeld een boeiende ervaring voor haar.

Actueel overzicht bevoegdheden burgemeester en schepenen

Gwendolyn Rutten, burgemeester:

 • Veiligheid en brandweer
 • Communicatie
 • Inspraak, participatie, wijk- en buurtwerking
 • OCMW
 • Financiën, begroting, AGB (voorzitter)
 • Cultuur, toerisme, onroerend erfgoed en evenementen
 • Externe relaties

Bert Van der Auwera, eerste schepen:

 • Economie en investeringen
 • Patrimonium
 • Kerkfabrieken
 • Ruimtelijke ordening
 • Stadsvernieuwing
 • Wonen
 • Energie en klimaat
 • Leefmilieu

Nicole Van Emelen, tweede schepen:

 • Onderwijs (inclusief deeltijds kunstonderwijs)
 • Werk (reguliere en sociale tewerkstelling)
 • Welzijn, gezin en senioren
 • Armoedebestrijding
 • Gelijke kansen, diversiteit en integratie

Annick Geyskens, derde schepen:

 • Burgerzaken
 • Administratieve vereenvoudiging (ICT en digitalisering)
 • Openbaar ambt en vorming
 • Personeel
 • Onthaal
 • Dierenwelzijn

Gerry Vranken, vierde schepen:

 • Openbare werken
 • Waterbeheersing
 • Technische zaken
 • Groenonderhoud
 • Landbouw
 • Afval
 • Begraafplaatsen

Stef Van Calster, vijfde schepen:

 • Mobiliteit (incl. verkeersveiligheid en parkeerbeleid)
 • Toegankelijkheid
 • Jeugd

Kurt Lemmens, zesde schepen en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst:

 • Kermissen en carnaval
 • Sport
 • Ontwikkelingssamenwerking