Melding maken van (eigen of ander) leegstaand pand

Zorgen voor een betaalbaar, kwalitatief en voldoende ruim woningaanbod is één van de uitdagingen waar het stadsbestuur van Aarschot zich voor inzet. Daarom wil de stad langdurige leegstand aanpakken en eigenaars van leegstaande woningen en gebouwen aanzetten tot actie. Op die manier kunnen meer beschikbare woningen vrijkomen op de koop- en huurmarkt en wordt verloedering van de stad tegengegaan.

Wonen aan de Demer staat in voor de inventarisatie van leegstaande woningen en gebouwen in Aarschot, maar ook in Scherpenheuvel-Zichem en Diest.

Wat is leegstand?

Een woning die langer dan 12 opeenvolgende maanden niet bewoond is of een gebouw waarvan de totale oppervlakte voor minstens 50% niet gebruikt wordt volgens de vergunde functie.

Meer info

Meldpunt

Hier komt binnenkort een formulier waar je een melding kan maken van je leegstaand pand, of een leegstaand pand in je omgeving.

Inventarisatie

Om vast te stellen of een woning leegstaat zijn er heel wat indicaties:

 • ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister;
 • uitzicht van de woning;
 • verbruiksgegevens;
 • ...

Deze lijst is niet-limitatief en elke indicatie kan aangegrepen worden om aan te tonen dat een woning of gebouw leeg staat.

De dienst bevolking levert een lijst aan met adressen waar reeds meer dan één jaar geen inschrijving is in het bevolkingsregister. Deze lijst wordt vergeleken met enkele andere parameters (tweede verblijven, vergunde functie, inschrijving KBO,…).

De panden die na nazicht overblijven, vormen de vermoedenslijst om plaatsbezoeken uit te voeren. Bijkomend kan de leegstandsbeheerder deze lijst doorgeven aan de nutsmaatschappijen om het energieverbruik van deze adressen op te vragen.

Het onderzoek ter plaatse mag enkel uitwendig en van op openbaar domein gebeuren. Na het onderzoek ter plekke voegt de leegstandsbeheerder de vaststellingen samen en maakt de leegstandsbeheerder de administratieve akte op. Om te verzekeren dat we het juiste pand voor ogen hebben, wordt er ter indicatie een foto van het pand toegevoegd aan de akte. Deze akte is de akte die, nadat de beroepstermijn verstreken is, de datum van opname in het leegstandsregister bepaalt.

De regelementen voor leegstaande woningen en gebouwen kan u onderaan raadplegen.

Akte ontvangen

Je hebt een aangetekend schrijven ontvangen waarbij jouw pand opgenomen wordt op de inventaris van leegstaande woningen en gebouwen ?

Schrik zeker niet. Het ontvangen van de akte betekent dat het pand opgenomen wordt op de inventaris van leegstaande woningen en gebouwen. Het betekent niet dat je meteen belastingen dient te betalen. De eerste belasting volgt pas minimum één jaar nadat het pand werd opgenomen (dus één jaar na verzending van de brief met akte). Je hebt dus ruim de tijd om actie te ondernemen. Indien je van mening bent dat de leegstandsbeheerder een fout heeft begaan bij de inventarisatie, dan kan je een beroep indienen.

Het is mogelijk dat je het eens bent met de wijze waarop het pand geïnventariseerd werd, maar dat het pand volgens jou omwille van een gemotiveerde reden leegstaat. In dat geval kan je eens kijken bij de vrijstellingsgronden in het belastingreglement om na te gaan of je recht hebt op een vrijstelling van de heffing op leegstand. Indien dit het geval is dan kan je een aanvraag tot vrijstelling indienen. Het pand blijft opgenomen op de inventaris van leegstaande woningen en gebouwen bij een vrijstelling. Enkel de belasting valt weg voor de toegekende vrijgestelde periode.

Wanneer je de leegstaande toestand weggewerkt hebt, kan je een schrapping vragen van het pand uit het register van leegstand.

Normaliter is de akte voorzien van het inventarisatiereglement waarbij je kan lezen op welke manier de bevoegde medewerker de akte dient op te maken en te versturen. Bijgevoegd zit eveneens het reglement van de belasting op gebouwen en woningen die opgenomen zijn in het leegstandsregister waarin je zowel de belastingbedragen als de vrijstellingsgronden kan terug vinden.

Beroep tegen inventarisatie

Wanneer dien je beroep in?

Als de leegstandsbeheerder volgens jou een fout gemaakt heeft, dan kan je een beroep indienen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de leegstandsbeheerder het verkeerde pand geïnventariseerd heeft (de beschrijving gaat niet over jouw pand), je op het ogenblik van inventarisatie geen eigenaar meer bent van het pand of het pand op datum van de inventarisatie reeds in gebruik is conform de functie (bewoond bij een woning, handelsactiviteit bij handelspand, enzovoort).

Beroep indienen doe je door binnen de 30 dagen (datum poststempel) tegen ontvangstbewijs of aangetekend schrijven een beroepsschrift te richten aan het college van burgemeester en schepenen.

College van burgemeester en schepenen

Ten Drossaarde 1 - 3200 Aarschot

Dit beroepschrift moet de volgende gegevens omvatten:

 • Identiteit en adres van de indiener;
 • Gegevens belast goed;
 • Bewijsstuk(ken) die het beroep ondersteunen

Is je beroep ontvankelijk (op tijd ingediend) en gegrond, dan word je niet opgenomen op de leegstandsinventaris. Je krijgt bericht dat je beroep al dan niet ontvankelijk is. Nadien komt je beroep voor op het college en krijg je opnieuw bericht om te melden dat je beroep al dan niet gegrond werd verklaard.

Heffing op leegstand

Wanneer een woning of gebouw in het leegstandsregister opgenomen werd, dan zal je na één jaar op de inventaris heffingplichtig worden.

De heffing is progressief. Ze wordt dus hoger naargelang het aantal jaren dat het goed op de inventaris staat.

Bezwaar tegen heffing

Op de verjaardag van de aktedatum, de datum vermeld op het schrijven dat je ontvangen hebt, word je jaarlijks belastingplichtig (tenzij je een vrijstelling verkregen hebt of je pand ondertussen geschrapt werd). Dit betekent niet dat je meteen na deze datum je aanslagbiljet ontvangt. De stad heeft tot 30 juni van het jaar volgend op het jaar waarvoor de belasting verschuldigd is de tijd om het belastingbiljet te verzenden.

Praktisch voorbeeld:

Je ontvangt een akte op 26 februari 2018. Op 26 februari 2019 word je voor de eerste keer belastingplichtig. De stad heeft tot 30 juni 2020 de tijd om je het aanslagbiljet voor deze belasting op te maken en te verzenden.

Ben je niet akkoord met het aanslagbiljet en bijgevolg met de heffing, dan kan je tot drie maanden na het verzenden van het aanslagbiljet bezwaar indienen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je een actie ondernomen hebt rond de leegstaande toestand en deze actie niet (goed) geregistreerd werd.

Een bezwaar indienen tegen de heffing gebeurt tegen afgiftebewijs of aangetekend schrijven of via bezwaar@aarschot.be en is gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Vermeld duidelijk de reden waarom je bezwaar indient. Indien gewenst kan je ook gehoord worden. Best vermeld je dit dan expliciet in het bezwaarschrift.

Vrijstelling van heffing

Onder sommige voorwaarden kan je een vrijstelling van de leegstandsheffing krijgen. Deze vrijstellingen verschillen van gemeente of stad. Een vrijstelling van belasting is in Aarschot bijvoorbeeld mogelijk wanneer de woning in renovatie is, wanneer je pas eigenaar bent, wanneer je in een woonzorgcentrum verblijft, enzovoort.

Heb je naar jouw mening een goede reden waarom het pand momenteel leeg staat? Kijk dan zeker de vrijstellingen na die van toepassing zijn in Aarschot om na te gaan of jouw reden tot een vrijstellingsgrond behoort. Deze vind je in het belastingreglement terug dat je hier kan raadplegen.

Een vrijstelling vraag je aan door tegen ontvangstbewijs of aangetekend schrijven een vrijstellingsaanvraag, vergezeld van de nodige bewijsstukken te richten aan het college van burgemeester en schepenen. Een vrijstelling dien je aan te vragen voor het verstrijken van de eerste of volgende termijn van twaalf maanden na datum van opname in het leegstandsregister. Vrijstellingen die buiten deze periode worden aangevraagd, kunnen niet meer in overweging genomen worden.

Opgelet! Een vrijstelling heeft geen impact op de anciënniteit van opname in het leegstandregister. De anciënniteit blijft doorlopen tijdens de vrijstelling. Vervalt je vrijstelling, dan betaal je het bedrag gelijk aan het aantal termijnen dat het pand opgenomen werd.

Bijvoorbeeld:

Je ontving een akte op 26 februari 2018. Je diende een vrijstellingsaanvraag in omdat je enkel en alleen een zakelijk recht hebt op deze woning. De vrijstellingsaanvraag werd goedgekeurd en toegekend voor drie jaar volgend op de eigendomsakte. Bijgevolg ben je vrijgesteld voor de belasting van: 26 februari 2019, 26 februari 2020 en 26 februari 2021. Op 26 februari 2022 staat de woning nog steeds leeg. Je vrijstelling is ondertussen vervallen. Je zal voor deze termijn een belasting betalen gelijk aan jaar 4 (= 400% van het basisbedrag).

Vraag tijdig je verlenging van je vrijstelling aan!
Bepaalde vrijstellingen kunnen verlengd worden. Een verlenging van de vrijstelling moet aangevraagd worden voor het einde van de lopende vrijstelling.

Schrapping

Jouw pand kan uit het leegstandsregister geschrapt worden als je kan bewijzen dat meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de functie (handel/wonen/…) aangewend wordt gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden. De datum van schrapping is de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de functie.

Het pand kan ook geschrapt worden uit de inventarislijst als het pand gesloopt wordt. De datum van schrapping is de dag nadat al het puin geruimd werd.

Je kan een gemotiveerd verzoek tot schrapping, vergezeld van de nodige bewijsstukken (bewijs van inschrijving, sloopvergunning en foto’s van het geruime perceel, etc.) richten tot de leegstandsbeheerder:

Herman Maekelberg
Ten Drossaarde 1
3200 Aarschot
0498 17 32 95
leegstand.aarschot@igo.be 

Contactpunt voor meer informatie

De leegstandsbeheerder is er om je te helpen. Zie je door het bos de bomen niet meer, zit je met vragen of suggesties of wens je graag modeldocumenten te bekomen (zoals een vrijstellingsaanvraag of een voorbeeld van een renovatiedossier) dan kan je bij de leegstandsbeheerder terecht.

Herman Maekelberg
Ten Drossaarde 1
3200 Aarschot
0498 17 32 95
leegstand.aarschot@igo.be 

Zorg dat je een verkoop of overdracht tijdig meldt.
Als je het pand verkoopt of overdraagt, dien je de nieuwe eigenaar op de hoogte te stellen van het feit dat het pand opgenomen werd op de leegstandsinventaris.

Bovendien dien je binnen de twee maand na het verlijden van de notariële akte een kopie ervan te bezorgen aan de stad.

Vergeet je dit te doen, dan word je nog als belastingschuldige beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na de overdracht van het zakelijk recht gevestigd wordt.

Ik ben recent eigenaar geworden van een pand dat op het leegstandsregister staat, wat nu?
Je kan als nieuwe eigenaar uiteraard geen beroep meer indienen tegen de inventarisatie, maar je kan wel beroep doen op de vrijstellingsmogelijkheden of de vraag tot schrapping van het pand uit het leegstandsregister. Dit gebeurt allemaal op dezelfde wijze als hierboven reeds beschreven.

Hoe kun je leegstand oplossen?

 • Zelf gebruiken: door de woning of het gebouw zelf terug in gebruik te nemen. Advies en bemiddeling over subsidies en premies om een woning terug bewoonbaar te maken, kan je verkrijgen bij:

  WOONLOKET
  Sarah Lambrechts
  0471 85 03 76
  woonloket.aarschot@igo.be
   
 • Verhuren: je kan de woning op de private huurmarkt verhuren of je kan verhuren zonder zorgen door de woning te huur stellen aan een sociaal verhuurkantoor (SVK). Meer informatie over het SVK, over verhuren en over de kwaliteitsnormen waar je woning aan dient te voldoen, vind je bij:

  WOONLOKET
  Sarah Lambrechts
  0471 85 03 76
  woonloket.aarschot@igo.be

  Sociaal verhuurkantoor: SVK SPIT
  IJzerenwegstraat 10, 3010 Leuven 
  016 49 17 28
   
 • Verkopen: Je kan je woning verkopen waardoor jij niet meer als zakelijk gerechtigde aangeschreven wordt. Laat dit tijdig weten aan de leegstandsbeheerder:

  Herman Maekelberg
  Ten Drossaarde 1
  3200 Aarschot
  0498 17 32 95
  leegstand.aarschot@igo.be 

Bent u tevreden met de info op deze pagina?