Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid UiTPAS

Bedankt dat je gebruikmaakt van UiTPAS Aarschot.

UiTPAS Aarschot maakt deel uit van het overkoepelend initiatief ‘UiTPAS’. Dit is een participatiebevorderend project van de Vlaamse overheid in samenwerking met steden en gemeenten uit Vlaanderen en Brussel. Zoals elke lokale UiTPAS functioneert UiTPAS Aarschot als een spaar- en voordelenprogramma voor iedereen die deelneemt aan het openbare vrijetijdsleven (cultuur, sport, evenementen, vrije tijd, enzovoort). Tevens wordt de pas gebruikt voor de toekenning van financiële kortingen voor mensen die recht hebben op een kansentarief.

Algemene realisatie, coördinatie en eigendom van UiTPAS zijn in handen van Publiq vzw, die als non-profitorganisatie handelt in opdracht van de Vlaamse overheid (Henegouwenkaai 41-43, 1080 Molenbeek, ondernemingsnummer 0475.250.069, tel. 02/551 18 70, e-mail: info@publiq.be; www.uitpas.be.

Voor UiTPAS Aarschot gebeurt de uitbating door de stad Aarschot. Het lokaal bestuur van Aarschot kan overeenkomsten sluiten met lokale vrijetijdsorganisatoren, die de UiTPAS Aarschot aanvaarden als spaar- en voordelenkaart volgens de basisvoorwaarden. Voor alle vragen in verband met het gebruik van uw UiTPAS Aarschot kunt u de website van de stad raadplegen of mailen naar uitpas@aarschot.be

Op het gebruik van de UiTPAS zijn gebruiksvoorwaarden van toepassing. Deze zijn samengesteld uit:

  • de algemene gebruiksvoorwaarden die voor het gehele UiTPASsysteem gelden, ongeacht de plaats of omstandigheden van het gebruik en de toepassing;
  • specifieke en/of lokale gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van uw UiTPAS bij een of meerdere lokale UiTPASpartners – deze lokale dan wel specifieke gebruiksvoorwaarden kan u vinden op de website van de betrokken UiTPASpartner. Onderliggende bepalingen vormen de lokale gebruiksvoorwaarden voor UiTPAS Aarschot.

Door het gebruik van jouw UiTPAS stem je in met het geheel van zowel de algemene als specifieke lokale gebruiksvoorwaarden. Bovendien is op elk gebruik van jouw UiTPAS het privacybeleid UiTPAS van toepassing. Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen van de algemene gebruiksvoorwaarden en deze van specifieke en/of lokale gebruikersvoorwaarden hebben de algemene gebruiksvoorwaarden voorrang op de specifieke en/lokale gebruiksvoorwaarden.

GEBRUIKSOVEREENKOMST

Voorwerp

Deze gebruikersovereenkomst bevat de lokale voorwaarden voor een correct gebruik van jouw UiTPAS Aarschot en alle hieraan verbonden diensten. Als gebruiker van een UiTPAS Aarschot ga je akkoord met deze voorwaarden. Je wordt in deze gebruiksovereenkomst verder aangeduid als ‘de gebruiker’, ‘de pashouder’ of eenvoudigweg ‘je' of 'jij’.

Akkoord

Deze gebruiksovereenkomst is ter beschikking bij aanvraag van een UiTPAS Aarschot. We raden je aan om dit document aandachtig door te nemen. Door jouw UiTPAS daadwerkelijk in te nemen, ga je akkoord met de algemene voorwaarden die op de website van de stad Aarschot terug te vinden zijn. Wij gaan er daarbij van uit dat je alle praktische informatie m.b.t. UiTPAS leest en begrijpt.

Wijzigingen

De algemeen geldende gebruiksvoorwaarden voor UiTPAS kunnen altijd gewijzigd worden door Publiq vzw. Ook kunnen de algemene gebruiksvoorwaarden altijd aangepast worden door het lokaal bestuur Aarschot. Bij wijzigingen is de nieuwe versie van de gebruiksovereenkomst van kracht vanaf dertig dagen na datum van publicatie. Alle meldingen over eventuele wijzigingen en de publicatie van gewijzigde gebruiksvoorwaarden verlopen voor de algemene gebruiksvoorwaarden via www.UiTPAS.be en voor deze lokale gebruiksvoorwaarden via www.aarschot.be/uitpas.

DEELNAME

Inschrijving

Iedereen kan zich laten registreren voor UiTPAS Aarschot. Enkel inwoners van Aarschot kunnen onder bepaalde voorwaarden een UiTPAS met kansentarief bekomen. Voor uw inschrijving als nieuwe eigenaar van een UiTPAS Aarschot wend je jezelf tot één van de verkoopbalies in Aarschot die terug te vinden zijn op www.aarschot.be/uitpas. Om jouw UiTPAS Aarschot te registreren in het UiTPASsysteem is een e-ID (elektronisch identiteitskaart) wenselijk (zeker voor de verlenging van een UiTPAS met kansentarief!), maar niet noodzakelijk. Voor praktische doeleinden vragen we je ook een e-mailadres en/of telefoonnummer op te geven, maar ook dit is facultatief en niet verplicht. Een UiTPAS Aarschot is onbeperkt geldig in de tijd.

Beschik je over een kansenstatuut, dan dien je bij registratie van jouw UiTPAS Aarschot zelf te melden dat je recht hebt op de sociale reductietarieven. Je kan een UiTPAS met kansentarief aanvragen bij het Sociaal Huis.

De aanvrager verklaart meerderjarig te zijn of, indien minderjarig, te handelen met toestemming van of in aanwezigheid van zijn/haar ouder(s) of wettelijk verantwoordelijke. In geval de UiTPAS Aarschot wordt aangevraagd door een instelling (bijvoorbeeld een welzijnsinstelling) voor rekening van de eigenlijke kaarthouders, garandeert de instelling dat alle nodige toestemmingen voor een dergelijke aanvraag zijn bekomen.

Deelname

Na ontvangst van je UiTPAS Aarschot kan je als pashouder onmiddellijk deelnemen. Je ontvangt de welkomstvoordelen voor Aarschot op de diverse locaties en spaart bij de participatie aan activiteiten meteen punten voor omruilvoordelen. Als pashouder ben je persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van je UiTPAS Aarschot. Vergeet je bij deelname aan een activiteit een punt te sparen, dan kan je hier achteraf geen compensatie voor ontvangen. Het tijdig opnemen van voordelen valt ook onder jouw eigen verantwoordelijkheid. Houders van een UiTPAS tegen kansentarief moeten zich bovendien met hun UiTPAs aanmelden bij de organisator om het kansentarief te ontvangen.

Kostprijs

Wie een UiTPAS Aarschot aanvraagt, betaalt 5 euro. Kinderen en jongeren tot 18 jaar betalen 3 euro. Pashouders met recht op kansentarief krijgen de UiTPAS Aarschot gratis.

Online registratie

Na aankoop van je UiTPAS Aarschot kan je je UiTPAS ook online registreren via de website www.uitpas.be en klik op 'meld je aan'. Zo kan je thuis je puntensaldo online raadplegen. Bij deze digitale registratie wordt een persoonlijk profiel, een zogenaamd UiTID, aangemaakt. Aan uw persoonlijk UiTID worden dan alle geregistreerde gegevens voor uw UiTPAS Aarschot (naam, voornaam, geboortedatum en adres) gekoppeld. Voor het gebruik van UiTID verwijzen we naar de UiTID Gebruiksvoorwaarden en UiTID Privacyverklaring.

SCHADE, VERLIES & DIEFSTAL

Schade

Je bent als pashouder verantwoordelijk voor de bewaring van jouw kaart. Bij beschadiging kan de stad Aarschot niet aansprakelijk gesteld worden. Het is altijd mogelijk een nieuwe pas aan te vragen via een verkoopbalie. Na betaling van 1 euro voor de nieuwe pas kan de pashouder verder deelnemen aan het spaarprogramma, met behoud van het opgebouwde profiel en puntensaldo. Nieuwe welkomstvoordelen zal hij/zij echter niet ontvangen.

Verlies of diefstal

Verlies of diefstal van een UiTPAS Aarschot moet zo snel mogelijk door de pashouder worden aangegeven bij een verkoopbalie. Zolang de pashouder geen melding maakt van verlies of diefstal, blijft hij/zij verantwoordelijk voor eventueel misbruik door derden. In voorkomend geval zal hij/zij de betreffende vrijetijdsorganisatoren dienen te vergoeden voor eventueel geleden schade.

Na aangifte van verlies of diefstal wordt de kaart meteen geblokkeerd. Het is altijd mogelijk een nieuwe pas aan te vragen via een verkoopbalie. Na betaling van deze nieuwe pas (prijs administratieve kost 1 euro) kan de pashouder verder deelnemen aan het spaarprogramma, met behoud van het opgebouwde profiel en puntensaldo. Nieuwe welkomstvoordelen zal hij/zij echter niet ontvangen.

KLACHTEN

Publiq vzw en het lokaal bestuur Aarschot stellen alles in het werk om de beschikbaarheid van het UiTPASsysteem zo optimaal mogelijk te garanderen. Indien zich ondanks alle inspanningen toch problemen zouden voordoen, wordt dit beschouwd als overmacht. Noch Publiq vzw, noch het lokaal bestuur Aarschot kan aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade. Indien je geen gebruik kon maken van je UiTPAS Aarschot wegens de onbeschikbaarheid van het systeem, kan je dit steeds melden bij het lokaal bestuur Aarschot via uitpas@aarschot.be. Dit wordt bijzonder op prijs gesteld en alles zal in het werk worden gesteld om dit euvel te verhelpen. Indien je naar aanleiding van fouten of onregelmatigheden een formele klacht wil indienen, richt u een aangetekend schrijven aan: Publiq vzw, Henegouwenkaai 41-43, 1080 Molenbeek. Klachten worden binnen 7 werkdagen na ontvangst van het aangetekend schrijven behandeld. Antwoorden worden verstuurd per brief of per e-mail.

WIJZIGINGEN VAN GEGEVENS

Gewijzigde situatie

Als pashouder dien je zelf na te gaan of alle persoonsgegevens van jouw account accuraat zijn. Wijzigingen dienen aangegeven te worden bij een verkoopbalie.

Bijzonder statuut (verlengbaar)

Sommige mensen komen in aanmerking voor een UiTPAS Aarschot met kansentarief. Hiervoor moeten ze voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Je bent gedomicilieerd in Aarschot;
  • Je hebt recht op verhoogde tegemoetkoming van jouw ziekenfonds, je bent in actieve begeleiding bij het OCMW of je hebt een collectieve schuldbemiddeling lopen bij een erkend schuldbemiddelaar, of het Sociaal Huis heeft na onderzoek van je aanvraag schriftelijk een positief advies gegund.

De voorwaarden voor het verkrijgen van dit statuut en de jaarlijkse herziening ervan worden vastgelegd door lokaal bestuur Aarschot via het Sociaal Huis. Dit statuut wordt jaarlijks herzien. Om een UiTPAS met kansentarief te verlengen, moet de pashouder zich uit eigen beweging aanmelden bij het Sociaal Huis, al zal het lokaal bestuur trachten dit digitaal automatisch te laten bewerkstelligen. Ook voor de hernieuwing van het statuut kunnen bewijsdocumenten gevraagd worden.

Verhuis

Indien je verhuist naar een andere gemeente, kan je blijven punten sparen en omruilen in de stad Aarschot en elke andere UiTPASstad of –regio. Indien je in aanmerking komt voor een UiTPAS met kansentarief, dan vervalt dit recht bij verhuizing naar een gemeente buiten de stad Aarschot. Eventueel misbruik kan op jou verhaald worden.

Privacybeleid 

Hieronder kan je het privacybeleid van UiTPAS downloaden.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?