Social media

Bevoegdheden college van burgemeester en schepenen

Op vrijdag 08/02 keurde het college van burgemeester en schepenen de verdeling van de bevoegdheden goed. Hieronder vind je een kort overzicht.

 Gwendolyn Rutten, burgemeester, bevoegd voor:

 • veiligheid en brandweer
 • communicatie
 • inspraak
 • financiën en begroting
 • strategische planning
 • cultuur en evenementen
 • externe relaties
 • voorzitter van de gemeenteraad

Bert Van der Auwera, eerste schepen, schepen van Economie, Energie en omgeving, bevoegd voor:

 • lokale en sociale economie en investeringen
 • patrimonium en monumenten
 • ruimtelijke ordening
 • stadsvernieuwing
 • wonen
 • kerkfabrieken
 • energie
 • werk

Nicole Van Emelen, tweede schepen, schepen van Sociale zaken, Gelijke kansen en armoedebestrijding, bevoegd voor:

 • sociaal beleid
 • naschools- en kunstonderwijs
 • OCMW
 • senioren
 • gelijke kansen
 • diversiteit en integratie
 • armoedebestrijding
 • toegankelijkheid

Annick Geyskens, derde schepen, schepen van Mobiliteit, Toerisme, Modern bestuur en burgerzaken, bevoegd voor:

 • mobiliteit en verkeersveiligheid
 • parkeerbeleid
 • burgerzaken
 • openbaar ambt en vorming
 • personeel
 • onthaal
 • toerisme

Gerry Vranken, vierde schepen, schepen van Openbare werken en onderhoud, Landbouw en waterbeheersing, bevoegd voor:

 • openbare werken
 • landbouw
 • groenonderhoud
 • waterbeheersing
 • technische zaken
 • begraafplaatsen

Isabelle Dehond, vijfde schepen, schepen van Digitale agenda, Participatie, Klimaat en dierenwelzijn, bevoegd voor:

 • administratieve vereenvoudiging en digitalisering
 • participatie, wijk- en buurtwerking
 • ICT
 • dierenwelzijn
 • afval, leefmilieu en klimaat

Geert Schellens, zesde schepen/ voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, schepen van Onderwijs, Jeugd en Sport, bevoegd voor:

 • onderwijs
 • kermissen en carnaval
 • jeugd en gezin
 • sport