Alcohol- en drugsbeleid

Als stad hebben we de ambitie om een gezonde en warme stad te zijn waar onze inwoners en bezoekers zich goed in hun vel en veilig voelen. Daarom engageren we ons om een integraal alcohol- en drugsbeleid uit te rollen. Dat doen we onder begeleiding van het Centrum Geestelijke Gezondheid en Logo Oost-Brabant en in samenwerking met verschillende stadsdiensten (jeugd, onderwijs, buurtwerk, samenleven, lokale economie…), secundaire scholen, Arktos, de politie, het CAW, de eerstelijnszone en de handelaars.

De basis

Het alcohol- en drugsbeleid is gebaseerd op drie pijlers die sterk met elkaar verweven zijn:

  1. Verbondenheid met elkaar
  2. Welzijn en zorg voor elkaar
  3. Kansen geven aan elkaar

Deze pijlers benadrukken de behoefte om samen beleid te maken, voor elkaar te zorgen en het principe van vallen en opstaan te waarborgen.

Visietekst

In een eerste fase hebben we een visietekst opgesteld. Die kan je hier lezen. 

Wat heeft de stad al ondernomen?

Een goed plan begint bij een degelijk onderzoek. We verzamelden cijfers over drugs- en alcoholgebruik in onze stad en voerden een grootschalige bevraging bij de Aarschotse inwoners. Op basis van al deze gegevens vormden we een visie, stippelen we acties uit... We zijn nu volop aan het kiezen waarop we willen inzetten en we organiseren de eerste acties. 

We namen ook deel aan de lokale monitor 'alcohol & jongeren'. Daarin wordt nagegaan in welke mate de wetgeving op de verkoop van alcohol aan minderjarigen wordt nageleefd door de detailhandel en de horeca.

Wat gaat de stad nog doen? 

In 2024 nemen alle scholen deel aan de leerlingenbevraging van VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere drugs). Er vindt binnenkort een bartraining plaats over hoe omgaan met iemand die onder invloed is.

Op basis van de resultaten van deze bevragingen kunnen we het beleid verder vormgeven. 

Bent u tevreden met de info op deze pagina?