AGB Aarschot

Het Autonoom Gemeentebedrijf Aarschot heeft als doel het beheer, de exploitatie, de rendabilisering en de valorisering van het patrimonium behorend tot het openbaar en het privaat domein waarvan het eigenaar is of waarop het, ongeacht de rechtstechniek, door de stad een beheers- of gebruiksrecht wordt toegekend, evenals de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, sportieve of toeristische activiteiten of voor ontspanning, voor het onderwijs, voor sociale, wetenschappelijke of verzorgende activiteiten.

Ter realisering van de hierboven vermelde doelstellingen, kan het bedrijf, binnen de wettelijke bevoegdheden en de bepalingen van deze statuten en de beheersovereenkomst, alle handelingen stellen en activiteiten ontwikkelen die het nuttig acht om haar doel te verwezenlijken, in het bijzonder de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, sportieve of toeristische activiteiten of voor ontspanning, voor het onderwijs, voor sociale, wetenschappelijke of verzorgende activiteiten; het verwerven van onroerende goederen, de vorming van zakelijke onroerende rechten, de bouw, de renovatie, de verbouwing, het verhuren of de financieringshuur van onroerende goederen met het oog op de verkoop, de verhuur, de financieringshuur of andere juridische behandelingen betreffende deze onroerende goederen.

Het bedrijf mag, binnen de grenzen van haar doel, vrij beslissen over de verwerving, de aanwending en de vervreemding van haar lichamelijke en onlichamelijke goederen, de vestiging of de opheffing van de zakelijke rechten op die goederen, alsook over de uitvoering van dergelijke beslissingen en over hun financiering.

Het mag gebruik maken van alle rechtstechnieken, waaronder de vestiging en de opheffing van zakelijke en persoonlijke rechten, de verlening en beëindiging van concessies, en het uitgeven en verhandelen van vastgoedcertificaten en andere effecten.

Het bedrijf kan, na machtiging door de Vlaamse regering, overgaan tot de onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van zijn doelstellingen.

Het bedrijf kan op voorwaarde van bijzondere en omstandige motivering, zakelijke rechten vestigen op de onroerende goederen die behoren tot het openbaar domein, voor zover de gevestigde zakelijke rechten niet kennelijk onverenigbaar zijn met de bestemming van deze goederen.

Het is bevoegd voor de affectaties en de desaffectaties van alle goederen waarvan het eigenaar is. Binnen de grenzen van haar doel kan het bedrijf met betrekking tot de eigen goederen en de goederen van de Stad optreden als bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, en roerende rechten of handelsfondsen, instaan voor het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten, en het “syndicschap” van onroerende goederen in mede-eigendom uitoefenen; het bedrijf, de leden van haar organen, haar personeel en haar andere vertegenwoordigers zijn daarbij niet onderworpen aan de regelgeving tot bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

Het Autonoom Gemeentebedrijf Aarschot groepeert ook alle culturele diensten en staat in voor:

 • De exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele activiteiten.
 • De exploitatie van musea.
 • De exploitatie van bibliotheken.
 • De exploitatie van een cultuurcentrum.
 • De exploitatie van een stadsbrouwerij en de promotie en verkoop van streekproducten.
 • Het socio-culturele leven in Aarschot bevorderen en het nemen of steunen van initiatieven of activiteiten in dat verband.
 • Het op eigen initiatief organiseren, bevorderen, ondersteunen, promoten en bekostigen van culturele, erfgoedgerichte, toeristische, promotionele, educatieve en informatieve activiteiten.
 • Het begeleiden, het ondersteunen en het verlenen van diensten aan organisatoren van activiteiten in de culturele infrastructuur en zo nodig het leveren van een bijdrage tot ondersteuning en coördinatie in de culturele sector.
 • De organisatie van intramurale en extramurale culturele activiteiten.
 • Het promoten van de naambekendheid van Het Gasthuis.
 • Het begeleiden, het ondersteunen en het verlenen van diensten aan organisatoren van activiteiten in de stad Aarschot en zo nodig het leveren van een bijdrage tot ondersteuning en coördiinatie in de culturele en toeristische sector en tot ruimere samenwerkingsverbanden.
 • Het bieden van ruimte voor de informele ontmoeting en contact met het oog op het ondersteunen en bevorderen van participatie.
 • Het beheren, exploiteren, optimaliseren, valoriseren, efficiënt inzetten en desgevallend vervreemden van het openbaar en privaat domein van de stad Aarschot en van haar eigen patrimonium dat de stad Aarschot hiertoe inbrengt in AGB Het Gasthuis.
 • Het verlenen van aan de hoger vermelde doelstellingen verwante diensten.

Concreet staat AGB Aarschot voor het beheer en de uitbating van volgende infrastructuur:

 • Stadsfeestzaal (in concessie)
 • Stedelijk Sportcentrum Demervallei
 • Stedelijk Zwembad
 • Feestzaal Den Akker
 • Feest- en sporthal Gelrode
 • Capucienenklooster
 • Stedelijk Museum
 • Dienst Toerisme
 • Stedelijke Openbare Bibliotheek
 • Cultuurcentrum Het Gasthuis
 • Stadsbrouwerij

Meer info?

AGB Aarschot
Ten Drossaarde 1 - 3200 Aarschot
BTW-nummer: BE 0881.848.972