Social media

AGB Aarschot

Het Autonoom Gemeentebedrijf Aarschot heeft als doel het beheer, de exploitatie, de rendabilisering en de valorisering van het patrimonium behorend tot het openbaar en het privaat domein waarvan het eigenaar is of waarop het, ongeacht de rechtstechniek, door de stad een beheers- of gebruiksrecht wordt toegekend, evenals de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, sportieve of toeristische activiteiten of voor ontspanning, voor het onderwijs, voor sociale, wetenschappelijke of verzorgende activiteiten.

Ter realisering van de hierbovenĀ vermelde doelstellingen, kan het bedrijf, binnen de wettelijke bevoegdheden en de bepalingen van deze statuten en de beheersovereenkomst, alle handelingen stellen en activiteiten ontwikkelen die het nuttig acht om haar doel te verwezenlijken, in het bijzonder de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, sportieve of toeristische activiteiten of voor ontspanning, voor het onderwijs, voor sociale, wetenschappelijke of verzorgende activiteiten; het verwerven van onroerende goederen, de vorming van zakelijke onroerende rechten, de bouw, de renovatie, de verbouwing, het verhuren of de financieringshuur van onroerende goederen met het oog op de verkoop, de verhuur, de financieringshuur of andere juridische behandelingen betreffende deze onroerende goederen.

Het bedrijf mag, binnen de grenzen van haar doel, vrij beslissen over de verwerving, de aanwending en de vervreemding van haar lichamelijke en onlichamelijke goederen, de vestiging of de opheffing van de zakelijke rechten op die goederen, alsook over de uitvoering van dergelijke beslissingen en over hun financiering.

Het mag gebruik maken van alle rechtstechnieken, waaronder de vestiging en de opheffing van zakelijke en persoonlijke rechten, de verlening en beëindiging van concessies, en het uitgeven en verhandelen van vastgoedcertificaten en andere effecten.

Het bedrijf kan, na machtiging door de Vlaamse regering, overgaan tot de onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van zijn doelstellingen.

Het bedrijf kan op voorwaarde van bijzondere en omstandige motivering, zakelijke rechten vestigen op de onroerende goederen die behoren tot het openbaar domein, voor zover de gevestigde zakelijke rechten niet kennelijk onverenigbaar zijn met de bestemming van deze goederen.

Het is bevoegd voor de affectaties en de desaffectaties van alle goederen waarvan het eigenaar is. Binnen de grenzen van haar doel kan het bedrijf met betrekking tot de eigen goederen en de goederen van de Stad optreden als bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, en roerende rechten of handelsfondsen, instaan voor het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten, en het “syndicschap” van onroerende goederen in mede-eigendom uitoefenen; het bedrijf, de leden van haar organen, haar personeel en haar andere vertegenwoordigers zijn daarbij niet onderworpen aan de regelgeving tot bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

Concreet staat AGB Aarschot voor het beheer en de uitbating van volgende infrastructuur:

  • Stadsfeestzaal (in concessie)
  • Stedelijk Sportcentrum Demervallei
  • Stedelijk Zwembad
  • Feestzaal Den Akker
  • Feest- en sporthal Gelrode
  • Capucienenklooster en kiosk